Resources

The following links are provided for your information. We do our best to ensure that the links are correct and provide high quality content.

Clicking any of these links will navigate you away from the Calvert Hospice website. We do not manage the content on these sites.

Resources for Caregivers:

Medicare Information:

Videos:

Translation services available

ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 410-535-0892.

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 410-535-0892.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 410-535-0892。

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  410-535-0892번으로 전화해 주십시오.

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 410-535-0892.

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 410-535-0892.

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 410-535-0892.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 410-535-0892.

ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 410-535-0892.

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 410-535-0892.

Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 410-535-0892.

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 410-535-0892.

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال –

410-535-0892

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با . تماس بگیرید.

410-535-0892

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 410-535-0892.

ATENÇÃO:  Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis.  Ligue para 410-535-0892.

ملاحظة: إذا كنت تتحدث باللغة العربية، تتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجانا. دعوة .

410-535-0892

નોંધ: જો તમે ગુજરાતી મફત ભાષા સહાય સેવાઓ બોલી રહ્યા છે, તો તમે કરવા માટે ઉપલબ્ધ છે. કૉલ કરો 410-535-0892